W&T Day 4 園區訓練囉 No.5

W&T Day 3 Gurnee Mills大採購 No.4

W&T 住處揭密 No.3

W&T Day 2 Walmart行 No.2

W&T Day 1 出發去芝加哥 No.1

梨子咖啡開幕式